lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.03.2019.

Paziņojums par kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.03.2019

05.03.2019.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “ORAM OT” ierosinātajai darbībai - aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai nekustamajā īpašumā “Niedras” (kadastra Nr.8076 009 0035), Mārupes pagastā, Mārupes novadā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.03.2019

28.02.2019.

Valsts vides dienesta Lielpājas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “BRL” ierosinātājai darbībai - smilts – grants ieguvei atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2019

28.02.2019.

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “LHW International Corporation” ierosinātājai darbībai - augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveidei, Rēzeknē, Komunālā ielā 13 un, Komunālā iela 11C. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2019

27.02.2019.

Izdots atzinums par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Apse KL” plānotai darbībai - smilts-grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalna novada Inčukalna pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.02.2019

25.02.2019.

Birojā iesniegta SIA “Alūksnes putnu ferma” mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.02.2019

22.02.2019.

Birojā iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” papildināta ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.02.2019

13.02.2019.

Paziņojums par SIA "Ainava GG" paredzētās darbības - sapropeļa ieguve Dagdas novada Andrupenes pagastā Bižas ezerā - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
13.02.2019

11.02.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksam - olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novadā, Madlienas pagastā Lasīt vairāk »»
11.02.2019

07.02.2019.

Birojā iesniegts aktualizēts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Blomi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.02.2019
Arhīvs