lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.11.2016.

Birojā iesniegts smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” (SIA “Limbažu ceļi”)

Ierosinātājs: SIA „Limbažu ceļi” (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.11.2016