lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.07.2017.

Birojā iesniegts smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā

Ierosinātājs: SIA „Limbažu ceļi” (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

21.07.2017