lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.09.2017.

Birojā iesniegta esošās infrastruktūras paplašināšanas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās versija un uzsākta tās izvērtēšana.

Esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi”, Iecavas novadā un Bauskas novada Codes pagastā.

Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar Ziņojumu var iepazīties Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv (Pašvaldība/Publiskie dokumenti/Nozaru-dokumenti-un-pētījumi).

14.09.2017