lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.02.2018.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” plānotajai pārbūvei un ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūves 1150 ha platībā LVM Zemgales reģiona, Tērvetes meža iecirkņa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 248. kvartālos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2018.gada 6.martā plkst.18:00 Elejas saieta namā (adrese: Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads).

Informācijas par paredzēto darbību iegūšanas iespējas: ar sagatavotajiem dokumentiem par paredzēto darbību iespējams iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt: līdz 2018.gada 13.martam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv un AS „Latvijas valsts meži” Zemgales reģionā (adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, Latvija) e-pasts: lvm@lvm.lv.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.02.2018