lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.02.2018.

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūruAS „Latvijas valsts meži” ierosinātajai darbībai - kūdras ieguvei Grobiņas novada, Bārtas pagasta, kūdras atradnes „Palta (Tīreļa) purvs” R iecirknī, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr. 6444 001 0076) zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 6444 002 0052 8001, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas meža iecirkņa 402. un 433.kvartāla teritorijā.

Kūdras ieguve kūdras atradnē „Palta (Tīreļa) purvs” Grobiņas novadā Bārtas pagastā (AS „Latvijas valsts meži”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2018