lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.02.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Carnikavas novada domes paredzētajai darbībai – atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449.
Atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošana (Carnikavas novada dome) 
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.03.2018