lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.05.2018.

Paziņojums par AS „Latvijas valsts meži” kūdras ieguves atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo apspriešanu.

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē „Jegorovas purvs” Baltinavas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „Latvijas valsts meži” (LVM), reģ.nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Baltinavas novada pašvaldībā, Kārsavas iela 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594, pie nekustamo īpašumu speciālista Gunta Pundura O-T 8.30-17.00, C 8.30-12.30

2) interneta mājas lapā http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 28.maijam.

Paziņojums (pilns teksts) 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.05.2018