lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.05.2018.

Paziņojums par SIA „KVL Baltic” dīķsaimniecības izveides/derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA „KVL Baltic” dīķsaimniecības izveides/derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2018.gada 30.maijā plkst.17:00 Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV-2166.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

- Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, tālr. 67934695, pirmdienās, ceturtdienās 9:00 – 18:00, otrdienās 9:00 – 17:00, trešdienās 9:00 – 14:00, piektdienās 9:00 – 15:00

- SIA „Firma L4” interneta vietnē http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un 20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas (no 2018.gada 15.maija) iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus VPVB (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.05.2018