lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.08.20108.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguvei Kandavas novadā Cēres pagastā un ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.


Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguves Kandavas novadā, Cēres pagastā, atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi”, nekustamajā īpašumā “Ausekļi” (zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041) sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme:

16.08.2018. plkst.16:00 Cēres pamatskolā, Skolas ielā 1, Cērē, Cēres pagastā, Kandavas novadā, LV-3122.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „EURO SKANDI AUTO”, reģ.Nr. 55403007111, juridiskā adrese: Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

- Cēres pagasta pārvaldē, Silavās, Cērē, Cēres pagastā, Kandavas novadā, LV-3122, tālr.63154991, pirmdienās - piektdienās no 10:00 – 16:00

- SIA „Firma L4” interneta vietnē http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un 20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas (05.08.2018.) iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus VPVB (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2018