lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.08.2018.

Paziņojums par smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētās darbības - smilts – grants un smilts ieguves perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā - ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks:

2018.gada 23.augustā, plkst.18:00 Vangažu pārvaldes, Ceremoniju zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem

- Inčukalna novada Būvvaldē (kontaktpersona – teritorijas plānotāja Rasa Ziediņa, tālr.62007232, epasts: rasa.ziediņa@incukalns.lv);

- Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos;

- SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē www.geoekorisinajumi.lv.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus

30 dienu laikā no paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā ikvienai personai ir tiesības nosūtīt ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu. (Paziņojums publicēts 2018.gada 10.augustā)

Vides pārraudzības valsts birojs adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums (pilns teksts)


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.08.2018