lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.10.2018.

Birojā iesniegts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadāietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Smilts – grants un smilts ieguve perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā (SIA „Apse KL”)

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.

Ziņojums pieejams SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē https://www.geoekorisinajumi.lv/aktuali/

Paziņojums par smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018