lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.11.2018

Paziņojums par SIA “Pļaviņu DM” paredzētās darbības - dolomīta ieguves atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves Krustpils novada Variešu pagastā, atradnē „Aiviekste – kreisais krasts” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks

2018. gada 19. novembrī Krustpils novada Variešu pagasta Antūžos, Antūžu kultūras namā plkst. 16:00.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Krustpils novada domē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils), darba dienās, darba laikā;

2) Variešu pagasta pārvaldes telpās (Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads) darba dienās, darba laikā;

3) interneta mājaslapā – www.plavinudm.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 5. decembrim. 

Paziņojums (pilns teksts).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.11.2018