lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.11.2018.

Izdots atzinums par I.Gavenas sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu "Tosmare” novērtējuma ziņojumu SIA "DSG KARJERI" paredzētai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri” Grobiņas novada Medzes pagastā.

Dolomīta ieguve Grobiņas novada Medzes pagasta derīgo izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri” (SIA „DSG KARJERI”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2018