lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.12.2018.

Izdots atzinums par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “COMPAQPEAT” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Lutinānu purvs” Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastos.

Kūdras ieguve kūdras atradnē “Lutināni” Balvu novadā (SIA “COMPAQPEAT”) 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Compaqpeat”, reģ. Nr.40003562596, adrese: Rucavas nov., Rucavas pag., Pūces, LV-34772. SIA “Compaqpeat” kontakttālrunis +371 22078787.

Ietekmes uz vidi ziņojumu sagatavoja: SIA “IDEA projekti”, reģ.Nr. 40203015725, juridiskā adrese: Vasaras iela 7-38, Rīga, LV-1048.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.12.2018