lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.01.2019.

Valsts vides dienesta Lielpājas reģionālā vides pārvalde 2019. gada 11.janvārī piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ZS ,,Rieksti-1’’ ierosinātājai darbībai - derīgo izrakteņu ieguvei smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” (ZS ,,Rieksti-1’’)


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2019