lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

27.02.2019.

Izdots atzinums par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Apse KL” plānotai darbībai - smilts-grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Smilts – grants un smilts ieguve perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā (SIA „Apse KL”)


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.02.2019