lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.02.2019.

Valsts vides dienesta Lielpājas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “BRL” ierosinātājai darbībai - smilts – grants ieguvei atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā .

Smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā (SIA “BRL”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2019