lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.06.2019.

Birojā iesniegts paredzētās darbības - dīķsaimniecības izveides un ar to saistītās derīgo izrakteņu ieguves zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana.

Dīķsaimniecības izveide un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā „Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā (SIA „KVL BALTIC”)

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166.

Ziņojuma izstrādātāja: SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, Rīga, LV - 1004, tālrunis 67500180, e - pasta adrese firmaL4@L4.lv


Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.06.2019