lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.06.2019.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kūdras taka” ierosinātajai darbībai - kūdras ieguvei kūdras atradnē „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” zemesgabalā ar kadastra Nr.8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Kūdras ieguve kūdras atradnē „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” Olaines pagastā, Olaines novadā (SIA „Kūdras taka”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.06.2019