lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.07.2019.

Birojā iesniegts transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana.

Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi (Jelgavas pilsētas dome)

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē -http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-dokumenti/ .

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.07.2019