lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.07.2019.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novadā Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta:

2019. gada 7. augustā plkst. 18:00 Madlienas Kultūras nama “O divi” zālē, Madlienas pagastā, Ogres novadā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Gallusman” (reģ. Nr. 40103895261, juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, tālrunis: 28449491, e-pasts: info@gallusman.eu)

Ziņojuma izstrādātāja: AS “VentEko” (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601)

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties

  • Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  • Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā;

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 22. augustam.

Paziņojums (pilns teksts).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.07.2019