lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.08.2019.

Paziņojums par ziņojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu ietekmes uz vidi novērtējumam olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novada Madlienas pagastā.


Paziņojums tiks publicēts laikrakstā "Ogres Vēstis Visiem" 2019.gada 9.augusta numurā.  

Paredzētā darbība: Vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novada Madlienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Balti” (kadastra apz. 7468 011 0081) un “Cālīši” (kadastra apz. 7468 011 0083)

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Gallusman” (reģ. Nr. 40103895261)

Ziņojuma izstrādātāja: AS “VentEko” (reģ. Nr. 41203008864)

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties

  • Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  • Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā;
  • Tīmekļvietnēs: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/ un www.venteko.com

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību, ziņojuma sabiedriskā apspriešana tiek pagarināta līdz 2019.gada 27. augustam

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 27. augustam.

Pirmais Paziņojums publicēts laikrakstā  "Ogres Vēstis Visiem" 23.07.2019. Nr.54 (945)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2019