lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

27.09.2019.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS "Latvijas valsts meži” ierosinātajai darbībai - smilts ieguvei atradnē “Lilaste II” (2006. gada izpētes iecirkņa D daļā) nekustamajā īpašumā “Poligona mežs” (kadastra Nr. 8092 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0087), Sējas novadā.

Smilts ieguve atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa D daļa (AS " Latvijas valsts meži”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.10.2019