lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.01.2020.

Paziņojums par SIA "LAMAT VZ" smilts un kūdras ieguves atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks:

2020.gada 14. janvārī Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

  • darba laikā Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169;
  • interneta mājas lapā www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 3.februārim

Paziņojums (pilns teksts)

03.01.2020