lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu sanāksmju organizēšanu ārkārtējās situācijas laikā.

...

Informējam, ka ar 2020. gada 25. marta grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) ir noteikta pagaidu kārtība, kādā neklātienes formā (attālināti) organizējama vides normatīvajos aktos noteiktā sabiedriskā apspriešana ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā Rīkojumā noteikto aizliegumu organizēt sabiedriski publiski pieejamas sanāksmes. Vides normatīvajos aktos noteiktās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes aizstājamas ar neklātienes apspriešanas formu, sagatavojot un publiskojot videoprezentāciju, par kuru ne mazāk kā piecas darbadienas ikvienam ieinteresētajam ir tiesības sūtīt jautājumus un saņemt atbildes.

Lūdzam paredzēto darbību ierosinātājus un plānošanas dokumentu vides pārskatu izstrādātājus ņemt vērā izmaiņas sabiedriskās apspriešanas kārtībā ārkārtējās situācijas laikā un attiecīgi plānot (vai pārplānot atceltās) sabiedriskās apspriešanas sanāksmes atbilstoši Rīkojumā noteiktajam, informējot par to arī sabiedrību un procedūrā iesaistītās puses tam paredzētajā kārtībā.

Rīkojuma 4.40. punkts: “Dabas resursu ieguves veicējam, piesārņojošās darbības operatoram, paredzētās darbības ierosinātājam vai plānošanas dokumenta vides pārskata izstrādātājam nepieciešams sagatavot videoprezentāciju par piesārņojošo darbību (tai skaitā tās būtiskām izmaiņām), paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta vides pārskatu un ievietot to savā un vietējās pašvaldības tīmekļvietnē. Neklātienes apspriešanas notiek ne mazāk kā piecas darbdienas, kuru laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus un saņemt atbildes dabas resursu ieguves veicēja, piesārņojošās darbības operatora, paredzētās darbības ierosinātāja vai plānošanas dokumenta vides pārskata izstrādātāja norādītajā e-pasta adresē”.*

 ______________________

*https://likumi.lv/ta/id/313433-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.04.2020