lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.05.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “SCHWENK Latvija” paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, nekustamajā īpašumā “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 012 0009 un 4064 012 0010), Iecavas novadā.

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” (SIA“SCHWENK Latvija”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.05.2020