lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18.05.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Saulkalne S" paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguves platību valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana par apmēram 23 ha nekustamajā īpašumā “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kadastra Nr. 7494 006 0552, zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 006 0546), Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.


Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana (SIA "Saulkalne S")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.05.2020