lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.06.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "RIAS" paredzētajai darbībai – smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Autiņi" novadā.

Smilts ieguve atradnē "Autiņi” Ādažu novadā (SIA “RIAS”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.06.2020