lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.06.2020.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Ailes", nekustamajā īpašumā "Ailes” (kad. Nr. 40640100372), Iecavas novadā.

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ailes” Iecavas novadā (A.V.)
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.06.2020