lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30.06.2020.

Birojā iesniegts transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.


Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi (Jelgavas pilsētas dome)

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē -  https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-dokumenti/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-un-citi-ar-planosanas-procesu-saistitie-dokumenti/

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.06.2020