lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.07.2020.

Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanai atradnē "Aiviekste – kreisais krasts” Krustpils novadā, Variešu pagastā un uzsākta tā izvērtēšana.

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve Krustpils novada Variešu pagastā, atradnē „Aiviekste – kreisais krasts” (SIA "Pļaviņu DM")

Darbības ierosinātājs: SIA "Pļaviņu DM", reģ.nr. 40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis:29461985, e-pasta adrese: juris.dm@apollo.lv. 

Ziņojuma izstrādātāja: Eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377, e-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com.

Paziņojums par SIA “Pļaviņu DM” paredzētās darbības - dolomīta ieguves atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.07.2020