lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

20.07.2020.

Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “A.C.B.” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle - kreisais krasts”, 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā.

Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā atradnē “Aizkraukle - kreisais krasts" 2018. gada iecirknī (AS “A.C.B.”)

Paredzētās darbības ierosinātāja: Akciju sabiedrība “A.C.B.” (reģistrācijas nr.40003095713),  juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782, e-pasts: acb@acb.lv  

Ziņojuma sagatavotāja: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.07.2020