lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.03.2021.

Birojā iesniegts derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves  atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005) Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā

Paredzētās darbības ierosinātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “55M”.

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.03.2021