lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.03.2021.

Paziņojums par SIA “A-Land” paredzētās darbības - smilts-grants un smilts ieguvi atradnes “Atvari” rietumu daļā un SIA “CTB Karjeri” paredzētās darbības - smilts-grants ieguvi atradnē “Krūtes Strazdi” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 3. marta lēmumu Nr. 5-02/5 nolemts, ka SIA “A-Land” paredzētā darbība un SIA “CTB Karjeri” paredzētā darbība novērtējamas apvienotā procedūrā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu SIA “CTB KARJERI” derīgo izrakteņu ieguves smilts - grants atradnē “Krūtes Strazdi”, Bārtas pagastā, Grobiņas novadā  un SIA ”A-Land” smilts-grants un smilts ieguves atradnē “Atvari” Bārtas pagastā Grobiņas novadā sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 13. aprīlim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 06.04.2021. plkst. 17.00, rīkojot tiešsaistes videokonferenci. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespējams piedalīties, iepriekš piesakoties pa e-pastu info@vidgeoserviss.lv norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi sanāksmes norises dienā. Tehniskos jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos sanāksmei zvanīt uz tel. Nr. 26993362.

Līdz 13.04.2021. interesentiem tiks nodrošināta iespēja uzdot jautājumus e-pastā (info@vidgeoserviss.lv), un saņemt uz tiem atbildes rakstiski, vai nepieciešamības gadījumā izmantot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus.

Videoprezentācija par objektiem un to darbību pieejama SIA “A-Land” mājaslapā www.a-land.lv, un SIA “CTB KARJERI” mājaslapā https://karjeri.ctb.lv/.

Sabiedrība, iepazīties ar paredzēto darbību un iepazīties ar iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties:

· SIA “A-Land” mājaslapā www.a-land.lv,

· SIA “CTB Karjeri” mājaslapā https://karjeri.ctb.lv/

· Grobiņas novada pašvaldības majaslapā www.grobinasnovads.lv/

Jautājumus par objekta darbību, var uzdot rakstot uz e-pastu info@vidgeoserviss.lv.

Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV–1045, tālr. 67321173, (http://www.vpvb.gov.lv/), e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv līdz 2021. gada 14. aprīlim.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.03.2021