lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.10.2020.

Birojā iesniegts smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 26.10.2020

22.10.2020.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Cērpji” ierosinātajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei smilts-grants un smilts atradnes “Kažoki” iecirknī “Cērpji”, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” 12,012 ha platībā Tukuma novada Slampes pagastā nekustamajā īpašumā “Cērpji” (kadastra Nr. 9080 003 0072). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.10.2020

16.102020.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS “Agaris Latvia” ierosinātajai darbībai – kūdras ieguvei (izstrādei) kūdras atradnē “Piltenes purvs” 11,216 ha platībā, nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Dundagas centrālais”, Dundagas pagastā Dundagas novadā (kadastra Nr.8850 002 0117) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8002. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.10.2020

16.10.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Lautus" paredzētajai darbībai – bīstamo un nebīstamo šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtu darbībai nekustamajā īpašumā “Gurnicas” (kadastra Nr. 8070 008 0234), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.10.2020

15.10.2020.

Paziņojums par SIA “Fortum Latvia” paredzētās darbības - Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.10.2020

06.10.2020.

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes "Cēre" iecirknī "Ausekļi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
06.10.2020

02.10.2020.

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.10.2020

24.09.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” paredzētajai darbībai – gumijas un plastmasas polimēru (atkritumu) pārstrādes iecirkņa uzstādīšanai Pulvera ielā 33, Liepājā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 17000100010). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.09.2020
Arhīvs