lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.04.2020.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA „Baltic Pork” paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā, Ogres novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.04.2020

03.04.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS”” paredzētajai darbībai – acetonciānhidrīna fasēšanas līnijas ierīkošanai un korozijas inhibitoru ražošanai Rūpnīcu ielā 3 (kadastra Nr. 8009 005 2303), Olainē. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.04.2020

17.03.2020.

Birojā iesniegta AS "A.C.B." derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” papildinātā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
18.03.2020

16.03.2020.

Paziņojums par SIA“WPR2” paredzētās darbības – vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības Raunas pagasta Raunas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas bija plānota 2020. gada 25. martā, Raunas pagasta aktu zālē atcelšanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.03.2020

12.03.2020.

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Ošukalns" paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves uzsākšanaai virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres” iecirknī "Dzelzīši” Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.03.2020

06.03.2020.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.03.2020

02.03.2020.

Birojā iesniegts paredzētās darbības - dīķsaimniecības izveide un ar to saistītās derīgo izrakteņu ieguves zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.03.2020

21.02.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ādažu novada domes paredzētajai darbībai – jauna Gaujas aizsargdambja ~ 3.5 km garumā izbūvei Gaujas kreisajā krastā posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas (Baltezera) kanālam, Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūvei lokālos posmos, jaunas poldera sūkņu stacijas bez virszemes būves izbūvei pie Vējupes caurtekas-regulatora, Kadagas ceļa posma no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz „Abzaļiem” pārbūvei ~ 550 m garumā Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.02.2020
Arhīvs