lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.08.2015.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves platības paplašināšanas Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas par 24,9ha Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” , derīgo izrakteņu atradnē “Apiņiietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks -

šī gada 19. augustā Straupes pagasta Pārgaujas novada Tautas namā “Plācis” plkst. 17:00 .

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Pārgaujas novada pašvaldībā (adrese: „Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV4151) darba laikā;

2) Straupes pagasta pārvaldē (Tautas nams „Plācis”, Straupes pag., Pārgaujas novads, LV-4152) darba laikā;

3) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 26. augustam

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.08.2015