lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Avāriju risks

Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana

2016. gada 5. martā stājas spēkā Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 131), kas aizstāj Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumus Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska samazināšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"  (turpmāk – MK noteikumi Nr. 532).

MK notekumi Nr. 131 (tāpat kā līdz šim MK noteikumi Nr. 532) nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus, kā arī ķīmiskās vielas un maisījumus (atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes), uz kuriem šī kārtība un pasākumi attiecas.

MK noteikumi Nr. 131 attiecas uz objektiem, kuros šo noteikumu 1. pielikumā minētās bīstamās vielas vai bīstamās vielas, kas pieder pie šo noteikumu 1. pielikumā minētās bīstamo vielu grupas vai bīstamības kategorijas, atrodas vai var atrasties, vai var rasties nekontrolējamu ķīmisko procesu rezultātā daudzumos, kas ir vienādi ar šo noteikumu 1. pielikumā norādītajiem mazākajiem kvalificējošajiem daudzumiem vai lielāki par tiem.

MK noteikumu Nr. 131 XVI nodaļā (Noslēguma jautājumi) norādīti termiņi jaunas vai labotās rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācijas iesniegšanai. Norādīti arī nosacījumi, pie kuriem ir spēkā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 532 izdotie  Vides pārraudzības valsts biroja (par rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (par objekta civilās aizsardzības plānu) lēmumi (atzinumi un izvērtējumi) - šādos gadījumos jauna rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācija nav jāiesniedz, bet papidinātā un aktualizētā dokumentācija iesniedzama atbildīgo iestāžu norādītajos termiņos (MK noteikumu Nr. 131 116. punkts).

 MK noteikumos Nr. 131 norādītie rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācijas iesniegšanas termiņi jauniem objektiem, kā arī veicot būtiskas izmaiņas:

  1. atbildīgā persona ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms objekta būvdarbu sākšanas (ja ietekmes uz vidi novērtējums nav veikts) vai objekta ekspluatācijas sākšanas (ja ietekmes uz vidi novērtējums veikts) rakstiski un elektroniski iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par bīstamajām vielām objektā.

  2. atbildīgā persona ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms objekta būvdarbu sākšanas (ja ietekmes uz vidi novērtējums nav veikts) vai objekta ekspluatācijas sākšanas (ja ietekmes uz vidi novērtējums veikts), vai šo noteikumu 15. punktā norādītā bīstamo vielu daudzuma sasniegšanas rakstiski un elektroniski iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu.

  3. atbildīgā persona ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms objekta būvdarbu sākšanas (ja ietekmes uz vidi novērtējums nav veikts) vai objekta ekspluatācijas sākšanas (ja ietekmes uz vidi novērtējums veikts), vai šo noteikumu 16. punktā norādītā bīstamo vielu daudzuma sasniegšanas rakstiski un elektroniski iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā drošības pārskatu.  Jauniem objektiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā objekta civilās aizsardzības plāns  iesniedzams četrus mēnešus pirms tā ekspluatācijas sākšanas.

Kamēr nav izstrādāti jauni metodiskie norādījumi var izmantot: Metodiski norādījumi drošības pārskatu sagatavošanai, lai izpildītu prasības, kas noteiktas Direktīvā 98/82/EC, kurā grozījumi izdarīti ar direktīvu 2003/105/EC (Seveso II)