lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

EMAS

EMASVides pārvaldības un audita sistēma (EMAS)


Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) izveidota un ieviesta kā pārvaldības instruments, kas veicina vides aizsardzības, resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības informēšanas pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, iestādēs un pašvaldībās, kas brīvprātīgi iesaistās sistēmā.

ES dalībvalstīs šī sistēma darbojas kopš 1995. gada atbilstoši Regulai EEC Nr. 1836/93 un sākotnēji tajā iesaistījās rūpniecības uzņēmumi. Kopš 2009. gada 25.novembra, pēc ES Regulas EK Nr.1221/2009 pieņemšanas, sistēma ir atvērta visiem publisko un privāto tiesību subjektiem. Lai novērtētu un uzlabotu publisko un privāto tiesību subjektu (iestāžu, komersantu, biedrību, saimniecisko darbību veicēju u.tml.) veikumu vides jomā, kā arī sniegtu sabiedrībai un citām ieinteresētajām personām attiecīgu informāciju, publisko un privāto tiesību subjekti drīkst piedalīties Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra regulai (EK) Nr.1221/2009, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā.

Veicot nepieciešamo sagatavošanos, sistēmā var iekļauties jebkurš uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, iestāde un pašvaldība. Uzņēmumi un organizācijas, kas ir iekļauti EMAS reģistrā, iegūst tiesības izmantot EMAS logo.

Reģistrācija un kompetentā institūcija:
Organizāciju reģistrāciju veic nacionālā kompetentā institūcija, kas saskaņā ar Vides aizsardzības likumu, ir Vides pārraudzības valsts birojs. Atbilstoši Regulā noteiktajam Vides pārraudzības valsts birojs izvērtē pretendenta atbilstību Regulas prasībām, izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē minētajā reģistrā publisko un privāto tiesību subjektus, izņemot fiziskās personas, vai lemj par reģistrācijas atteikumu, kā arī lemj par publisko un privāto tiesību subjektus izslēgšanu no reģistra uz laiku vai pavisam.

Pamatprasības pretendentiem:
Atbilstoši Regulas prasībām organizācijai, iesaistot un izglītojot visus darbiniekus, jāapzina vides problēmas, jāizstrādā vides politika, jāizveido un jāievieš vides pārvaldības sistēma un iekšējā audita sistēma, kā arī jāizstrādā vides deklarācija, tajā ietverot informāciju par paveikto un plānoto. Organizācijas vides pārvaldības un audita sistēmas pārbaudi veic neatkarīgs, akreditēts vides novērtētājs (verificētājs), kas apstiprina arī vides deklarāciju. Vides deklarācijā iekļauto informāciju regulāri atjauno un tā ir brīvi pieejama sabiedrībai un visiem interesentiem.

Vides verificētāju akreditācija:
Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 39.panta (4) daļai akreditēts vides verificētājs pārbauda un apstiprina reģistrācijai vides vadības un audita sistēmā nepieciešamos elementus. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību, kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru.