lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā „Latgales laiks” 2015.gada 25.septembrī izdevumā Nr. 73 (2604)

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Informējam, ka 2015.gada 6.oktobrī plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpilī notiks SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

SIA KU „Omega Holding” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045 paziņo, ka ir iecerējusi veikt sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecību SIA KU „Omega Holding” esošas naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, zemes vienībā ar kadastra numuru 0500 020 0501.

2015.gada 28.augustā Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu Nr. 217 piemērot ietekmes uz vidi procedūru SIA KU „Omega Holding” ierosinātajai darbībai.

Paredzēta darbība:

Paredzētās Darbības ietvaros  plānots paplašināt savu darbību, papildinot pārkrauto un uzglabājamo produktu nomenklatūru ar sašķidrinātās naftas gāzi. Šīs ieceres realizēšanai naftas bāzes teritorijā ir paredzēts izbūvēt sašķidrinātās naftas gāzes noliktavu ar nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu, kas spētu nodrošināt sašķidrinātās naftas gāzes noliešanu no dzelzceļa un autocisternām, sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanu tvertnēs un sašķidrinātās naftas gāzes uzpildi dzelzceļa un autocisternās. Iecere paredz:

· Sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanai uzbūvēt 5 pazemes tvertnes ar tilpumu 100 m3 katra;

· Sašķidrinātās naftas gāzes piegādi un realizāciju veikt izmantojot dzelzceļa un autocisternas;

· Sašķidrināto naftas gāzes pārsūknēšanu veikt ar 2 kompresoriem (katra jauda – 80 m3/h);

· Izbūvēt arī tehnoloģisko gāzesvadu tīklus.

Tiks izskatītas divas sašķidrinātās gāzes dzelzceļa cisternu un autocisternu ūdens atdzesēšanas sistēmu ugunsgrēka gadījumā alternatīvas:

· Izmantot esošo naftas bāzes ugunsdzēsības sūkņu staciju.

· Ierīkot jaunu sistēmu.

Plānotais sašķidrinātās naftas gāzes apgrozījums 30 tūkst.m3/gadā.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Iegūt papildus informāciju par paredzēto darbību, kā arī iepazīties ar sagatavotiem dokumentiem Jūs varat:

§ Daugavpils pilsētas domē, Kr. Valdemara iela 1, Daugavpils darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.

§ Daugavpils pilsētas domes mājas lapā: http://www.daugavpils.lv

§ SIA „Vidrūpe” mājas lapā: http://www.vidrupe.lv

Rakstiskus priekšlikumus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Vides pārraudzības valsts birojam. Adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis – 67321173, fakss – 67321049, e-pasts – vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: http://www.vpvb.gov.lv

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.09.2015