lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā iesniegšanu Birojā.

....

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu  šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta:  Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas  stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā. 

Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers”  (reģistrācijas Nr.40003326131)  Brīvības gatve  214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007. 

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes  uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 1.marts 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 

Atbilstoši likumam  „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts  biroja  2013.gada  5.jūlijā  izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4"  ir  sagatavojusi  ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums  dalīti vāktu  atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē,   Salaspils novadā”, un šis ziņojums  2014.gada  1.oktobrī  tika  iesniegts  Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā. 

Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra MK noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama  paredzētās darbības ietekme uz vidi”  46.1. punktu,  un Vides pārraudzības valsts  biroja norādēm  novērstas  Ziņojuma nepilnības, 2015.gada  11.martā  ziņojums  tika  iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā. 

Ar ziņojumu var iepazīties: - SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.10.2015