lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

Publicēts: 2016.gada 28.aprīlī laikrakstā “Engures novada ziņas” un laikrakstā “Jūrmalas vārds”. Laikrakstā “Tukuma laiks” tiks publicēts 2016.gada 10.maijā.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

Paredzētās darbības nosaukums: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana

Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde, reģ. nr. 90009099027

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Zaļais purvs (īpašums „Ķemeru nacionālais parks”, kad. nr. 90820100254) un meža masīvs starp Ķemeru tīreli un Dunduru pļavām, kā arī Skudrupītes paliene (īpašumi „Ķemeru mežniecība”, kad. nr. 90480030375 un 90800050022; „Ķemeru nacionālais parks H”, kad. nr. 90480030378; „Ķemeru nacionālais parks A”, kad. nr. 90480030382; „Meža Krones”, kad. nr. 90480030377; „Dakstiņi”, kad. nr. 90480030159, 90480030158 un 90480030156).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 29. janvāra lēmums Nr. 27.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: “Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa”, sagatavots 2016. gada aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sadarbībā ar projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN partneriem Latvijas Dabas fondu un Vides risinājumu institūtu.

Paredzētās darbības apraksts: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonās – Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Ķemeru tīreļa rietumu malā projekta LIFE10 NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” HYDROPLAN ietvaros, paredzot susinātājgrāvju lokālu nosprostošanu vai aizbēršanu Zaļajā purvā, Skudrupītes kādreizējā tecējuma daļēju atjaunošanu, ietekmējot vismaz 85 ha lielu teritoriju, kā arī meža susinātājgrāvju daļēju vai pilnīgu aizbēršanu 44 km garumā, ierīkojot grunts dambjus uz meža susinātājgrāvjiem 14 km garumā un paredzot atmežošanu Zaļā purva nosusināšanas skartajās daļās 250 ha lielā platībā. Plānotās darbības tiks veiktas tikai projekta teritorijās ĶNP dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonās, valsts īpašumā esošās platībās. Ietekme ārpus projekta teritorijām netiek prognozēta.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Slampes pagasta pakalpojumu centrā, "Kultūras pils", Slampes pagasts, Tukuma novads un tīmekļa vietnē http://www.tukums.lv;

Slampes pagasta pakalpojumu centra darba laiks:

- pirmdien 8.00-12.30 un 13.00-18.00; otrdien-ceturtdien 8.00-12.30 un 13.00-16.30;

- piektdien 8.00-12.30 un 13.00-15.00.

Engures novada domes darba laiks:

Pirmdien 8.00-18.00; otrdien-ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-15.00.

  • Jūrmalas pilsētas domē, Jomas iela 1/5 1.stāvs, Jūrmala un tīmekļa vietnē http://www.jurmala.lv.

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centra darba laiks:

Pirmdien 8.30-18.00; otrdien-ceturtdien 8.30-17.00; piektdien 8.30-16.00.

Paredzētās darbības noslēguma sabiedriskā apspriešana notiks:

  • 19. maijā plkst. 18.00 Smārdes kultūras centrā, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā,
  • 20. maijā plkst. 18.00 Ķemeru vidusskolā, Tukuma ielā 10, Jūrmalā,
  • 24. maijā plkst. 18.00 Slampes kultūras pilī, "Kultūras pils", Slampes pagastā, Tukuma novadā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Ierosinātāja kontakti: Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala, LV-2012, Tālr.: 67730078

Ierosinātāja tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/lat/rezultati/

Papildus informācija pa tālruni 26577265 (Ieva Lazda)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.05.2016