lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA "Limbažu ceļi" paredzētās darbības - smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikraksta "Druva" 2016.gada 16.septembra numurā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzēts darbības nosaukums: smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašumā “Mazāapiņi” (kadastra numurs 4282 007 0071) Pārgaujas novada Straupes pagastā.

Ierosinātājs: SIA „Limbažu ceļi” (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 148 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 6. jūnijā, IVN programma izsniegta 2015. gada 10. septembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā” sagatavots 2016. gada septembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 27. septembrī plkst. 18:00 Straupes pagasta Pārgaujas novada Tautas namā “Plācis”.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldībā (adrese: „Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts) darba laikā, kā arī ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2016. gada 17. oktobrim var iesniegt SIA „Limbažu ceļi”, sūtot tos uz adresi Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001 (elektroniskā pasta adrese: irina@limbazuceli.lv, un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.09.2016