lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „Apse KL” smilts – grants un smilts ieguves perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2017.gada 6.aprīļa laikrakstā "Rīgas Apriņķa Avīzē" Nr.28 (8754)

PAZIŅOJUMS

par sākotnējo apspriešanu

1. Paredzētā darbība - smilts-grants un smilts ieguve

2. Paredzētās darbības vieta - nekustamais īpašums „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads (sk.1.pielikumā).

3. Ierosinātājs – SIA „Apse KL”, reģ.nr.40003443931, juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084.

4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295.

5. Paredzētās darbības apraksts – smilts-grants atradnē paredzēts iegūt derīgo materiālu ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts apstrādāt (šķirot un mazgāt) mobilā iekārtā, kā arī nelielos daudzumos un īslaicīgi drupināt. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām.

6. Papildus paredzētās darbības vietai lielākā ietekme prognozējama kaimiņu īpašumiem tiešā atradnes tuvumā un īpašumiem gar derīgā materiāla transportēšanas iespējamajiem ceļiem līdz valsts autoceļam A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene).

7. Sākotnējā sanāksme notiks Vangažu pārvaldē, Ceremoniju zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2141 2017.gada 20.aprīlī, plkst. 17.00.

8. Kompetentā iestāde - Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.

9. Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2017.gada 28.aprīlim.

10. Informācija par paredzēto darbību pieejama:

Inčukalna novada Būvvaldē, (kontaktpersona – teritorijas plānotāja: Rasa Ziediņa, tālrunis 62007232, e-pasts: rasa.ziedina@incukalns.lv);

Vangažu pārvaldē;

SIA „Apse KL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoekorisinajumi.lv/aktuāli

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.04.2017