lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2017.gada 19.oktobra laikrakstos “Zemgale” un “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība. Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorija vēja elektrostaciju parku “Dobele” un “Pienava” būvniecībai atrodas Dobeles novada Dobeles pagastā un Tukuma novada Džūkstes un Lestenes pagastos.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 11. janvāra lēmums Nr. 12.

Paredzētās darbības apraksts: Vēja elektrostaciju parkā “Dobele” ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 27 vēja elektrostacijas ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 108 MW, bet vēja elektrostaciju parkā “Pienava” ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 25 vēja elektrostaciju ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 100 MW. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi, kā arī precīzs to novietojums šobrīd vēl nav noteikts. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos, kā tehnoloģiskās alternatīvas, un precizēt to novietojumu.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Dobeles novada pašvaldībā (adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701) darba laikā;
  • Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē (adrese: „Biedrību nams”, Džūkstes pagasts, LV-3147) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2017. gada 30. oktobrī, Dobeles novada pašvaldības 3. stāva zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, plkst. 13:00 un Džūkstes kultūras nama zālē, Džūkstē, Tukuma novadā, plkst. 16:30.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2017. gada 9. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.10.2017