lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „KVL Baltic” dīķsaimniecības izveides/derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis” 2018. gada maija numurā (15.05.2018.)


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: dīķsaimniecības izveide/derīgo izrakteņu ieguve

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166

Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112)

Lēmumi par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN:

- VVD Lielrīgas reģionālas vides pārvaldes 24.08.2017. ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI17SI0076

- Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr. 5-02/2 (18.04.2018.)

Abas paredzētās darbības apvienotas vienā IVN procedūrā.

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

- Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, tālr. 67934695, pirmdienās, ceturtdienās 9:00 – 18:00, otrdienās 9:00 – 17:00, trešdienās 9:00 – 14:00, piektdienās 9:00 – 15:00

- SIA „Firma L4” interneta vietnē http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme:

30.05.2018. plkst.17:00 Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV-2166.

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un 20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus VPVB (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.05.2018