lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

...

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: Salaspils novads, Salaspils pagasts, Bunči-1. zemes vienība ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa.

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 285 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 3. novembrī, IVN programma izsniegta 2016. gada 6. novembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā’’ sagatavots 2017. gada novembrī un no 2017. gada 1. decembra līdz 30. decembrim notika tā sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Salaspils novada domē. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 17. janvārī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2015. gada 15. martā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 30. jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.08.2018