lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „EURO SKANDI AUTO” derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguves Kandavas novadā Cēres pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2018.gada 5.augustā laikraksta "Kandavas novada Vēstnesis" numurā Nr.8 (160)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu


Paredzētā darbība: derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „EURO SKANDI AUTO”, reģ.Nr. 55403007111, juridiskā adrese: Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003

Paredzētās darbības norises vieta: Kandavas novads, Cēres pagasts, atradnes “Cēre” iecirknis “Ausekļi”, nekustamais īpašums “Ausekļi” (zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041)

Lēmumi par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN:

- Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr. 5-02/8 (16.07.2018.)

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

- Cēres pagasta pārvaldē, Silavās, Cērē, Cēres pagastā, Kandavas novadā, LV-3122, tālr. 63154991, pirmdienās - piektdienās no 10:00 – 16:00

- SIA „Firma L4” interneta vietnē http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme:

16.08.2018. plkst.16:00 Cēres pamatskolā, Skolas ielā 1, Cērē, Cēres pagastā, Kandavas novadā, LV-3122.

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un 20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus VPVB (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2018