lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par vēja elektrostaciju parku “Dobele” Dobeles novada Dobeles pagastā un vēja elektrostaciju parku “Pienava” Tukuma novada Džūkstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2018. gada 30. augusta laikrakstā "Zemgale" un 2018. gada 31. augusta laikrakstā "Neatkarīgās Tukuma ziņas".

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība.

Paredzētās darbības vieta: Vēja elektrostaciju parku “Dobele” ir plānots izbūvēt Dobeles novada Dobeles pagastā, bet vēja elektrostaciju parku “Pienava” ir plānots izbūvēt Tukuma novada Džūkstes pagastā.

Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 12. par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ir pieņemts 2017. gada 11. janvārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2017. gada 24. novembrī. 2018. gada 27. aprīlī (lēmums Nr. 5-02/3) ir veikti programmas grozījumi. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2018. gada augustā.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2018. gada 7. septembrī plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības 3. stāva zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē un plkst. 18:00 Džūkstes kultūras nama zālē, Džūkstē, Tukuma novadā.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā (adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) darba laikā un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē (adrese: „Biedrību nams”, Džūkstes pagasts, LV-3147) darba laikā, kā arī tīmekļa vietnē: www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2018. gada 1. oktobrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv).

31.08.2018