lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „Allseason-K” smilts-grants un smilts ieguves atradnē „Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2018. gada 16.oktobrī laikraksta "Ventspils novadnieks" numurā Nr.10 (102)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 2017. gada 2. martā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.VE17SI0008, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru darbības turpināšanai smilts-grants un smilts atradnē „Atvari”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Allseason-K” (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020).

Paredzētās darbības ietvaros ir plānots veikt smilts-grants un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 9,4 ha platībā (esošā ieguves teritorija sastāda 7,36 ha, plānotā paplašināmā - 2,04 ha).

Paredzēto darbību ir plānots īstenot Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Dziļie atvari” ar zemes kadastra Nr.9870 001 0105 zemes vienībā ar kadastra Nr. 9870 001 0098.

Šī gada 30. oktobrī Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601) darba laikā;

2) Ugāles pagasta pārvaldē (adrese: "Ugāles pagasta nams", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) darba laikā;

3) interneta mājaslapā – www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 6. novembrim. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018